หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 147
ผู้แจ้งซ่อม: ศิริรัตน์ เมืองแมน
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1421
E-Mail: sirirat.m@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: A10
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: A10-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A10-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวารสาร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ศิริรัตน์ เมืองแมน
รายละเอียด/อาการ: ต้องการติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 03 ต.ค 2560
วันที่สังการ : 03 ต.ค 2560
วันที่เสร็จ : 03 ต.ค 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : ติดตั้งโปรแกรม
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources