ระบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เข้าใช้งานระบบ

***** ใช้ PSU-Passport ในการเข้าใข้งานระบบ *****

พัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ