หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 110
ผู้แจ้งซ่อม: นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: SelfCheck1
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 01-502-001/001-56/ร
ชื่อครุภัณฑ์: ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน :
รายละเอียด/อาการ: เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 05 ก.พ 2560
วันที่สังการ : 05 ก.พ 2560
วันที่เสร็จ : 03 ก.พ 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : เช็คเมนบอร์ด เปลี่ยน powersupply เปลี่น UPS
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources