หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 114
ผู้แจ้งซ่อม: นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: NB-07
ประเภทบริการ : ซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-024-007/010-54/ร
ชื่อครุภัณฑ์: HP ProBook 4331s
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : สำนักงานเลขานุการ
ตำแหน่งเดิม : ห้องช่าง
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บุคลากร
รายละเอียด/อาการ: เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 14 ก.พ 2560
วันที่สังการ : 14 ก.พ 2560
วันที่เสร็จ : 14 ก.พ 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources