หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 138
ผู้แจ้งซ่อม: นายแวมูฮามะ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: ITZONE-A43
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 13-023-017/051-53/ร
ชื่อครุภัณฑ์: HP Pro 2000 MT
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : IT-ZONE
ตำแหน่งเดิม : IT-ZONE
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นักศึกษา
รายละเอียด/อาการ: เปิดเครื่องไม่ติด
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 20 ก.ย 2560
วันที่สังการ : 20 ก.ย 2560
วันที่เสร็จ : 20 ก.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 90 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : สาเหตุมาจาก ไฟค้างใน แผงวนจร เมนบอร์ด ทำการถอด เมนบอร์ด เพื่อ คลายประกายไฟ ออก ทดสอบใหม่ ครับ ใช้งานได้
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources