หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 143
ผู้แจ้งซ่อม: สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1425
E-Mail: supawadee.m@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: D07
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: D07-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: D07-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : ห้องโสตฯ ชั้น 3
ตำแหน่งเดิม : ห้องโสตฯ ชั้น 3
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
รายละเอียด/อาการ: ติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 29 ก.ย 2560
วันที่สังการ : 29 ก.ย 2560
วันที่เสร็จ : 29 ก.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ฟิกรี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources