หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 153
ผู้แจ้งซ่อม: รวีวรรณ ขำพล
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1424
E-Mail: raweewon.k@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: B01
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer)
เลขครุภัณฑ์: วทก.06-193-006-1/1-1/1-47/บ.
ชื่อครุภัณฑ์: hp laserjet 2300 n
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์)
ตำแหน่งเดิม : งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บรรณารักษ์
รายละเอียด/อาการ: หมึกมีปัญหา กระดาษสกปรก
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 02 พ.ย 2560
วันที่สังการ : 02 พ.ย 2560
วันที่เสร็จ : 03 พ.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 90 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เนืองปัญหา Printer จะเป็นปัญหาอยู่ที่ อุปกรณ์ ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ บางอย่าง หรือ อาจ ไม่สมควรเปลี่ยน ซ่อม อยู๋ในระหว่างการแก้ไข แต่ตอนนี้ ได้นำ Printer อื่นไปทดแทนการใช้งานชั่วคราวก่อนครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources