หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 163
ผู้แจ้งซ่อม: นิติพร
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: B09
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS)
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-05-062-041/060-55/ร
ชื่อครุภัณฑ์: APC 500
ยี่ห้อ: APC
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บุคลากร ยืม-คืน
รายละเอียด/อาการ: เครื่องสำรองไฟ มีเสียงดังอยู่ตลอด มีไฟกระพริบสีแดง
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 14 พ.ย 2560
วันที่สังการ : 14 พ.ย 2560
วันที่เสร็จ : 14 พ.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนแบตเตอร์รีใหม่ครับ เนื่องจากแบตเดิมผ่านการใช้งาน หลายปีแล้ว
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources