หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 168
ผู้แจ้งซ่อม: ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail: pratomrut.r@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: C08
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: C08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: C08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งาน Digital Collection
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
รายละเอียด/อาการ: ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 25 ธ.ค 2560
วันที่สังการ : 25 ธ.ค 2560
วันที่เสร็จ : 21 ธ.ค 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ฟิกรี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 420 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources