หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 176
ผู้แจ้งซ่อม: ฟกรี เจ๊ะนุ๊
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A11
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
เลขครุภัณฑ์: A11-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A11-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวารสาร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นุสรา แดงสุข
รายละเอียด/อาการ: Power suply เสีย
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 19 ก.พ 2561
วันที่สังการ : 19 ก.พ 2561
วันที่เสร็จ : 19 ก.พ 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ฟิกรี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 45 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยน
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources