หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 184
ผู้แจ้งซ่อม: อิสมาแอ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A16
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 13-023-001/001-51/ร/7
ชื่อครุภัณฑ์: HP g3485I
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานซ่อม (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานซ่อม (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : อิสมะแอ วานิ
รายละเอียด/อาการ: ไม่สามารถเรียน Tell me more ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 20 เม.ย 2561
วันที่สังการ : 20 เม.ย 2561
วันที่เสร็จ : 20 เม.ย 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนแปลง URL ใหม่ครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources