หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 189
ผู้แจ้งซ่อม: กมลทิตย์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: C09
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: C09-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: C09-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งาน Digital Collection
ตำแหน่งเดิม : งาน Digital Collection
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : กมลทิพย์ อินขามป้อม
รายละเอียด/อาการ: google Chrome ไม่สามารถใช้งานได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 10 พ.ค 2561
วันที่สังการ : 10 พ.ค 2561
วันที่เสร็จ : 10 พ.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : ถอนการโปรแกรมที่มีอยู่ และติดตั้งโปรแกรมใหม่
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources