หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 194
ผู้แจ้งซ่อม: ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: C08
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
เลขครุภัณฑ์: C08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: C08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งาน Digital Collection
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
รายละเอียด/อาการ: ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 31 ต.ค 2561
วันที่สังการ : 31 ต.ค 2561
วันที่เสร็จ : 31 ต.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 60 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เนื่องจากสายแลน ถูกหนุกัดขาดทำไห้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์ได้ วิธีแก้ไขปัญหา ตัดส่วนที่หนูกัดออก เข้าหัว GR45 ใหม่ พร้อมใสท่ออะลูมิเนียม สายแลน จาก หัว GJ ขึ้นไปพอประมาณ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources