หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 195
ผู้แจ้งซ่อม: ทับทิม
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail: tubtim.b@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: A05
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: A05-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A05-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ทับทิม บุญทอง
รายละเอียด/อาการ: เปิดโปรแกรม Winisis ไม่ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 05 พ.ย 2561
วันที่สังการ : 05 พ.ย 2561
วันที่เสร็จ : 06 พ.ย 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ภัทธ์ เอมวัฒน์
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0.255
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : ลงโปรแกรมใหม่
สถานะงาน : รอดำเนินการ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources