หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 196
ผู้แจ้งซ่อม: รวีวรรณ ขำพล
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1424
E-Mail: raweewon.k@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: B07
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-037-002/2-50/ร
ชื่อครุภัณฑ์: ATEN (ตัวแยกจอ)
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์)
ตำแหน่งเดิม : งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บรรณารักษ์
รายละเอียด/อาการ: เครื่องคิออสเข้าเน็ตไม่ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 13 พ.ย 2561
วันที่สังการ : 13 พ.ย 2561
วันที่เสร็จ : 13 พ.ย 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบเครือข่าย
แนวทางแก้ไข : เชื่อมต่อ โดยการใส password ใหม่
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources