หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 4
ผู้แจ้งซ่อม: นิติพร สุนทรนนท์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A08
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : -ไม่ระบุ-
เลขครุภัณฑ์: A08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นิติพร สุนทรนนท์
รายละเอียด/อาการ: ติดตั้งโปรแกรม MS Word 2010 ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 25 ก.พ 2558
วันที่สังการ : 25 ก.พ 2558
วันที่เสร็จ : 29 เม.ย 2558

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : ติดตั้ง โปรแกรม MS Word 2010 ภาษาอังกฤษ เรียบร้อย
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources