กลุ่ม วันที่ หลักสูตรอบรม (ผู้สมัคร/จำนวนที่รับ) สถานะ Action
เริ่ม เสร็จ
1 01 เม.ย. 59 08:30 01 เม.ย. 59 12:00 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (/60) ยังไม่อบรม
2 01 เม.ย. 59 13:00 01 เม.ย. 59 16:30 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (/60) ยังไม่อบรม
3 02 เม.ย. 59 08:30 02 เม.ย. 59 12:00 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (/60) ยังไม่อบรม
4 02 เม.ย. 59 13:00 02 เม.ย. 59 16:30 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (/60) ยังไม่อบรม
5 03 เม.ย. 59 08:30 02 เม.ย. 59 12:00 การอบรมการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (/60) ยังไม่อบรม