หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 102
ผู้แจ้งซ่อม: นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A08
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 13-023-031/051-53/ร
ชื่อครุภัณฑ์: HP Pro 2000 MT
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นิติพร สุนทรนนท์
รายละเอียด/อาการ: add Printer
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 21 ธ.ค 2559
วันที่สังการ : 21 ธ.ค 2559
วันที่เสร็จ : 21 ธ.ค 2559

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources