หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

<< แบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์์ >>
ชื่อเครื่อง : *
ประเภทบริการ : *
ดำเนินการกับครุภัณฑ์/เลขทะเบียน : -โปรดระบุชื่อเครื่องและประเภทบริการ-

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources