หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 122
ผู้แจ้งซ่อม: นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: B13
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS)
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-05-062-031/060-55/ร
ชื่อครุภัณฑ์: APC 500
ยี่ห้อ: APC
ตำแหน่งแจ้ง : โต๊ะเช็ค
ตำแหน่งเดิม : โต๊ะเช็ค
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บคลากร
รายละเอียด/อาการ: ups (สำรองไฟมีเสียงร้อง)
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 17 มี.ค 2560
วันที่สังการ : 17 มี.ค 2560
วันที่เสร็จ : 17 มี.ค 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : เนื่องจาก ups ตัวเดิม การใช้ เกินกว่า 5 แล้ว ดังนั้น ปัญหาที่เกิด เกิดจากแบตเตอร์รี เสี่อมสภาพ จึงเปลี่ยน ups ตัวใหม่ทดแทน
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources