หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 164
ผู้แจ้งซ่อม: รัชนี
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: B15
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-023-005/062-54/ร
ชื่อครุภัณฑ์: hp p6000 Corei3
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ)
ตำแหน่งเดิม : งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : รัชนี เทพพูลผล
รายละเอียด/อาการ: เปิด Browser เป็นภาษาต่างดาว
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 14 พ.ย 2560
วันที่สังการ : 14 พ.ย 2560
วันที่เสร็จ : 14 พ.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : update ตัวโปรแกรม Browser เวอร์ชั่นใหม่ครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources