หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 169
ผู้แจ้งซ่อม: ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail: pratomrut.r@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: C08
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์:
ชื่อครุภัณฑ์:
ยี่ห้อ:
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม :
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน :
รายละเอียด/อาการ: เครื่องคอมฯ เปิดไม่ติด
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 03 ม.ค 2561
วันที่สังการ : 03 ม.ค 2561
วันที่เสร็จ : 03 ม.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ฟิกรี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources