หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 171
ผู้แจ้งซ่อม: ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1424
E-Mail: nuttaya.s@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: A05
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-023-025/062-54/ร
ชื่อครุภัณฑ์: hp p6000 Corei3
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ทับทิม บุญทอง
รายละเอียด/อาการ: เครื่องโบว์เปิดเครื่องไม่ติด
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 17 ม.ค 2561
วันที่สังการ : 17 ม.ค 2561
วันที่เสร็จ : 13 ม.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ภัทธ์ เอมวัฒน์
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : ถอด RAM ทำความสะดวกแล้วเปลี่ยนชข่องเสียบ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources