หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 175
ผู้แจ้งซ่อม: ซีตียารอ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A12
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 13-023-003/003-51/ร
ชื่อครุภัณฑ์: HP Pavilion g3185I
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานซ่อม (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานซ่อม (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง
รายละเอียด/อาการ: ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 07 ก.พ 2561
วันที่สังการ : 07 ก.พ 2561
วันที่เสร็จ : 07 ก.พ 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบเครือข่าย
แนวทางแก้ไข : เกิดจากชนกันของหมายเลข IP ได้ทำการเปลี่ยน หมายเลข IP ใหม่แล้ว
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources