หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 186
ผู้แจ้งซ่อม: กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1438
E-Mail: kittisak.k@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: SelfCheck1
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก 01-502-001/001-56/ร
ชื่อครุภัณฑ์: ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน :
รายละเอียด/อาการ: เครื่องไม่โหลดระบบ self-check
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 30 เม.ย 2561
วันที่สังการ : 30 เม.ย 2561
วันที่เสร็จ : 30 เม.ย 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : ทำการ Reston ระบบใหม่
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources